Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden Vouwwagenspecialist

Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op overeenkomsten gesloten op Vouwwagenspecialist onderdeel van de Vouwwagenspecialist. De overeenkomst wordt gesloten met de Vouwwagenspecialist.

Artikel 1: Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en de Vouwwagenspecialist gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van de Vouwwagenspecialist of overeenkomsten gesloten met de Vouwwagenspecialist worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 3: Persoonsgegevens

de Vouwwagenspecialist zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Onze klantenservice bevat een privacy statement en de Vouwwagenspecialist neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregels- en wetgeving in acht.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

Bezorgkosten en afhandelingskosten zijn niet inbegrepen in de getoonde prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld of wordt tijdens de bestelling kenbaar gemaakt.
Prijswijzigingen vanaf fabriek worden doorberekend aan de klant.

De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikelen die meer dan 50% afgeprijsd zijn kunnen alleen geruild worden tegen een tegoedbon of een ander item van dezelfde prijsklasse.

Artikel 5: Betaling

Betaling geschiedt per iDEAL of AfterPay of op nader op de website uiteengezette voorwaarden. Deze betalingen kunnen op de volgende manieren worden voltooid:

  1. iDEAL: Na ontvangst van autorisatie door de gekozen bank worden de goederen verzonden
  2. AfterPay*: Na ontvangst van autorisatie door AfterPay worden de goederen verzonden

* U kunt bij de Vouwwagenspecialist betalen met een digitale acceptgiro tot een bedrag van €100 als u voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay kunt u betalen tot een bedrag van €200. 

Artikel 6: Levering

De door de Vouwwagenspecialist opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten betaald en gereed zijn voor verzending.

Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

de Vouwwagenspecialist behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om moverende redenen te weigeren.

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper de Vouwwagenspecialist daarvan binnen 8 dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Vouwwagenspecialist de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan de Vouwwagenspecialist te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper. De kosten van het retour zenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van de Vouwwagenspecialist.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Niet betaalde goederen blijven eigendom van de Vouwwagenspecialist . Deze mogen door besteller niet vervreemdt, gebruikt of anderszins beschadigd worden en dienen verzekerd te worden tegen alle van buiten komende onheilen. Niet betaalde goederen kunnen door de Vouwwagenspecialist opgeëist worden als borgstelling voor betaling onverminderd het recht van de Vouwwagenspecialist om alle kosten hiervoor genoemd op opdrachtgever te verhalen.

De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verzending op de koper over.

Artikel 9: Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en de Vouwwagenspecialist dan wel tussen de Vouwwagenspecialist en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en de Vouwwagenspecialist, is de Vouwwagenspecialist niet aansprakelijk.

Artikel 10: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Vouwwagenspecialist ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat de Vouwwagenspecialist gehouden is tot enige schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Vouwwagenspecialist kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door de Vouwwagenspecialist geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. de Vouwwagenspecialist garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 12: Garantie

Voor door de Vouwwagenspecialist geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. de Vouwwagenspecialist vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.

Artikel 13: Diversen

de Vouwwagenspecialist is gevestigd te Boxtel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 16073855. Het BTW-identificatienummer is NL 8027.04.475.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan de Vouwwagenspecialist, Mijlstraat 24-25, 5281 LL Boxtel, Nederland.

de Vouwwagenspecialist streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.